Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Identiteit van het bedrijf

Vuurrood B.V.,

handelend onder de naam/namen: Vuurrood Veiligheid, BHV-Events en Eerstehulpinternationaal.nl

 

Vestiging- & bezoekadres en opleidingscentrum:

Zonweg 22

2516 BM Den Haag

  

Telefoon: +31(0)70-2050009

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

KvK-nummer: 55440940

BTW-identificatienummer: NL8517.13.634.B01

 

Artikel 2: Toepassing

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Vuurrood en een opdrachtgever waarop Vuurrood deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vuurrood, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De totstandkoming van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van Vuurrood door de opdrachtgever zijn aanvaard.

2.4 Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze er voor in dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard. Bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden, is als ware hij zelf de opdrachtgever.

 

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding van Vuurrood door de opdrachtgever.

3.2 De door Vuurrood opgemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vuurrood is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.3 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.4 Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestatie zoals deze in de aanbieding of offerte zijn gespecificeerd. Geen beroep kan worden gedaan en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij Vuurrood of derden aanwezig is dan wel aan buiten de overeenkomst verkregen informatie.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Vuurrood zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Vuurrood is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

4.3 Alle prestaties die door Vuurrood moeten worden geleverd en welke niet zijn beschreven volgens de in artikel 3 lid 4 genoemde specificaties, zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Bijkomende werkzaamheden zullen apart in rekening worden gebracht.

4.4 Het minimale starttarief voor Vuurrood diensten (o.a. intakegesprek, inventarisatieronde en monteurarbeid) is €55,-.

4.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vuurrood aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vuurrood zijn verstrekt, heeft Vuurrood het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Vuurrood is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vuurrood is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Vuurrood de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 

 

4.8 Voor een InCompany cursus dient de opdrachtgever de locatie aan een aantal specifieke eisen te voldoen.

- een klaslokaal moet geblindeerd of donker gemaakt kunnen worden
- een beamer aanwezig
- een muur of scherm waar de beamer op gericht kan worden
- een whiteboard of flipover met bijbehorende schrijfwaar
- voldoende tafels en stoelen,
  max. 16 pers. uitzondering op VCA, max. 25 pers.
- een ruimte van minimaal 35m2 voor de theorie
- voor praktijk: EHBO / LEH    - min. 10m2 ruimte zonder tafels en stoelen
                         BOC              - +/- 15 x 15 meter vrije ruimte buiten, op eigen terrein of gemeentegrond (afzetten met lint)

De klant dient zelf de omgeving van de ruimte buiten op de hoogte te brengen van een open vuren oefening. Bij twijfel van veiligheid dient dit voor cursusdatum bij Vuurrood bekend te zijn. Voor eventuele vergunningseisen kan Vuurrood deze verzorgen na overleg en voor meerprijs.

Bij examens die InCompany worden verzorgt, dient de opdrachtgever voor een geschikte examenruimte te zorgen. Deze moet aan de volgende criteria voldoen: 

- Elke deelnemer heeft een eigen tafel en stoel
- De gezichten van de kandidaten zijn dezelfde kant op gericht   
- Er is voldoende verlichting
- Er is geen storend geluid
- Er heerst een passende temperatuur
- Er is een opvangruimte voor deelnemers die het examen hebben afgerond

 

Artikel 5: Uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Vuurrood derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1 Vuurrood behoudt zich het recht voor en is gerechtigd om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of te verschuiven om aan een goede uitvoering van de overeenkomst te voldoen.

6.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Vuurrood zal de opdrachtgever/klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.4 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Vuurrood de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

6.5 Indien de klant een uitbreiding van de dienst wil doorvoeren, en hier financiële handelingen aan zitten voor Vuurrood, worden er extra administratiekosten in rekening gebracht van €12,-.

 

Artikel 7. Naamswijziging of verschuiving cursisten

7.1 Indien een cursus door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan tegen betaling van €35,- administratiekosten de aanmelding eenmalig verschoven worden naar een eerstvolgende cursus. Een aanvraag tot verschuiving moet tot 2 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk ingediend worden. Verschuiving binnen 2 weken is niet meer mogelijk. Na de eenmalige verschuiving is er bij annulering geen terugbetaling meer mogelijk en wordt 100% doorberekend.

7.2 De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor een voor Vuurrood aanvaardbare vervanger zorg dragen, indien de vervanging aan Vuurrood wordt medegedeeld 2 werkdagen voor de aanvangsdatum van de training. Vervanging na het begin van de training is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Vuurrood om een deelnemer te weigeren of om een training te annuleren.

7.3 Bij een Incompany cursus kan de cursus binnen 3 werkdagen niet meer kosteloos verplaatst worden en wordt er €55,- administratiekosten doorberekend plus eventuele gemaakte kosten.

 

Artikel 8: Ontbinding en annulering van de overeenkomst

8.1 Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst.

8.2 Nadat de overeenkomst in geval van een cursus bevestigd is, kan deze binnen 30 tot 14 dagen voor aanvang cursusdatum niet meer kosteloos geannuleerd worden en wordt 50% van de totaalkosten doorberekend. Binnen 14 dagen wordt 100% van de totaalkosten doorberekend.

8.3 In geval van annulering productbestelling binnen 7 dagen voor levering, wordt 0% van de totaalkosten in rekening gebracht.

8.4 De vorderingen van Vuurrood zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• indien na het sluiten van de overeenkomst aan Vuurrood ter kennis gekomen omstandigheden Vuurrood aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; zulks ter beoordeling van Vuurrood;

• indien Vuurrood de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

8.5 In genoemde gevallen is Vuurrood bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Vuurrood schadevergoeding te vorderen.

8.6 Ontbinding en annulering van de overeenkomst dient schriftelijk te worden overlegd.

 

Artikel 9: Geheimhouding

Gegevens van een opdracht dan wel een opdrachtgever zullen door Vuurrood zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij Vuurrood daartoe rechtens verplicht is.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Vuurrood zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2 Alle door Vuurrood verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Vuurrood worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

10.3 Vuurrood behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11: Reclame

11.1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en/of diensten, de door Vuurrood geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Vuurrood terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag der levering van diensten en/of goederen Vuurrood wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek kunnen worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.

11.2 De opdrachtgever is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.

11.3 Vuurrood dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van Vuurrood juist is, zal Vuurrood de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing.

11.4 Vuurrood is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe dan ook genaamd, verplicht.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het daaromtrent in de Wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vuurrood geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vuurrood niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf worden daaronder begrepen.

12.2 Vuurrood heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vuurrood haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Tijdens de overmacht worden verplichtingen van Vuurrood opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door Vuurrood niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4 Indien Vuurrood bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien Vuurrood aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:

• de aansprakelijkheid van Vuurrood, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering;

• indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Vuurrood beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,00.

• in afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

• de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vuurrood of haar ondergeschikten;

• Vuurrood is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 14: Betaling

14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, op een door Vuurrood aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

14.2 De bestelde producten worden pas geleverd na betaling van 100% van de totaalkosten.

14.3 Wanneer de factuur een te volgen cursus of training betreft, dient de betaling uiterlijk twee werkdagen voor de eerste cursusdag te zijn voldaan.

14.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is, vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de Wettelijke rente hoger is in welk geval de Wettelijke rente geldt. Het Vuurrood vrij aanmaningskosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

14.5 In geval van annulering van de overeenkomst, welke annulering in geval van een cursus schriftelijk dient plaats te vinden minimaal 30 dagen voor de cursusdag, is de opdrachtgever een schadeloosstelling van 0% van het door Vuurrood ingevolge de overeenkomst in rekening te brengen bedrag. Vindt de annulering binnen 30 tot 14 dagen plaats dan is, in geval van een cursus en gelet op de door Vuurrood te maken kosten, de opdrachtgever 50% van het door Vuurrood ingevolge de overeenkomst in rekening te brengen bedrag inclusief omzetbelasting verschuldigd, onverminderd het recht van Vuurrood op volledige schadevergoeding indien daartoe grond bestaat. Vindt de annulering binnen 14 dagen plaats, dan wordt 100% van de totaalkosten doorberekend.

14.6 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 2.950,00 15%                   - over het meerdere tot € 14.750,00 8%

- over het meerdere tot € 5.900,00 10%       - over het meerdere tot € 59.000,00 5%       - over het meerdere 3%

14.7 Indien Vuurrood aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Vuurrood en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16. Inhuren derden

Derde partijen die ingehuurd zijn door Vuurrood dienen een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Vuurrood zal de schade ontstaan tijdens diensten en op levering producten en producten aan de contractant(e) verhalen op de ingehuurde partij.

 

Artikel 17. Conformiteit en garantie

Vuurrood staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 18. Reis- en verblijfkosten

Reiskosten visa versa en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld/dienst inbegrepen. Vuurrood is evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien deze schade verband houdt met de cursus die gegeven wordt of het product dat geleverd wordt.

 

Artikel 19: Wijziging en vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.