Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van het bedrijf

Fire-Red B.V.,

handelend onder de naam/namen: Fire-Red B.V., Vuurrood , Vuurrood Veiligheid en BHV-Events.

 

Vestiging- & bezoekadres en opleidingscentrum:

Junostraat 6

2516 BR Den Haag

 

Telefoon: +31 (0)70-2050009

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

KvK-nummer: 60169672

BTW-identificatienummer: NL853.793.104.B01

 

Artikel 2: Toepassing

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Fire-Red en een opdrachtgever waarop Fire-Red deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fire-Red, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De totstandkoming van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van Fire-Red door de opdrachtgever zijn aanvaard.

2.4 Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze er voor in dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard. Bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden, is als ware hij zelf de opdrachtgever.

 

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding van Fire-Red door de opdrachtgever.

3.2 De door Fire-Red opgemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Fire-Red is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.3 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.4 Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestatie zoals deze in de aanbieding of offerte zijn gespecificeerd. Geen beroep kan worden gedaan en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij Fire-Red of derden aanwezig is dan wel aan buiten de overeenkomst verkregen informatie.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Fire-Red zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Fire-Red is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

4.3 Alle prestaties die door Fire-Red moeten worden geleverd en welke niet zijn beschreven volgens de in artikel 3 lid 4 genoemde specificaties, zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Bijkomende werkzaamheden zullen apart in rekening worden gebracht.

4.4 Het minimale starttarief voor Fire-Red diensten (o.a. intakegesprek, inventarisatieronde en monteurarbeid) is € 55,--.

4.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fire-Red aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fire-Red zijn verstrekt, heeft Fire-Red het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Fire-Red is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fire-Red is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Fire-Red de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8 Voor een InCompany cursus dient de opdrachtgever de locatie aan een aantal specifieke eisen te voldoen.

- een klaslokaal moet geblindeerd of donker gemaakt kunnen worden
- een beamer aanwezig
- een muur of scherm waar de beamer op gericht kan worden
- een whiteboard of flipover met bijbehorende schrijfwaar


- voldoende tafels en stoelen,
  max. 16 pers. uitzondering op VCA, max. 25 pers.
- een ruimte van minimaal 35m2 voor de theorie
- voor praktijk: EHBO / LEH    - min. 10m2 ruimte zonder tafels en stoelen
                       BOC              - +/- 15 x 15 meter vrije ruimte buiten, op eigen terrein of gemeentegrond (afzetten met lint)

De klant dient zelf de omgeving van de ruimte buiten op de hoogte te brengen van een open vuren oefening. Bij twijfel van veiligheid dient dit voor cursusdatum bij Fire-Red bekend te zijn. Voor eventuele vergunningseisen kan Fire-Red deze verzorgen na overleg en voor meerprijs.

Bij examens die InCompany worden verzorgt, dient de opdrachtgever voor een geschikte examenruimte te zorgen. Deze moet aan de volgende criteria voldoen: 

- Elke deelnemer heeft een eigen tafel en stoel
- De gezichten van de kandidaten zijn dezelfde kant op gericht   
- Er is voldoende verlichting
- Er is geen storend geluid
- Er heerst een passende temperatuur
- Er is een opvangruimte voor deelnemers die het examen hebben afgerond

 

Artikel 5: Uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Fire-Red derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1 Fire-Red behoudt zich het recht voor en is gerechtigd om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of te verschuiven om aan een goede uitvoering van de overeenkomst te voldoen.

6.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fire-Red zal de opdrachtgever/klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.4 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Fire-Red de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

6.5 Indien de klant een uitbreiding van de dienst wil doorvoeren, en hier financiële handelingen aan zitten voor Fire-Red, worden er extra administratiekosten in rekening gebracht van € 12,--.

 

Artikel 7. Naamswijziging of verschuiving cursisten

7.1 Indien een cursus door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan tegen betaling van € 35,-- administratiekosten de aanmelding eenmalig verschoven worden naar een eerstvolgende cursus. Een aanvraag tot verschuiving moet tot 2 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk ingediend worden. Verschuiving binnen 2 weken is niet meer mogelijk. Na de eenmalige verschuiving is er bij annulering geen terugbetaling meer mogelijk en wordt 100% doorberekend.

7.2 De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor een voor Fire-Red aanvaardbare vervanger zorg dragen, indien de vervanging aan Fire-Red wordt medegedeeld 2 werkdagen voor de aanvangsdatum van de training. Vervanging na het begin van de training is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Fire-Red om een deelnemer te weigeren of om een training te annuleren.

7.3 Bij een Incompany cursus kan de cursus binnen 3 werkdagen niet meer kosteloos verplaatst worden en wordt er €55,- administratiekosten doorberekend plus eventuele gemaakte kosten.

 

Artikel 8: Ontbinding en annulering van de overeenkomst

8.1 Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst.

8.2 Nadat de overeenkomst in geval van een cursus bevestigd is, kan deze binnen 30 tot 14 dagen voor aanvang cursusdatum niet meer kosteloos geannuleerd worden en wordt 50% van de totaalkosten doorberekend. Binnen 14 dagen wordt 100% van de totaalkosten doorberekend.

8.3 In geval van annulering productbestelling binnen 7 dagen voor levering, wordt 0% van de totaalkosten in rekening gebracht.

8.4 De vorderingen van Fire-Red zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• indien na het sluiten van de overeenkomst aan Fire-Red ter kennis gekomen omstandigheden Fire-Red aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; zulks ter beoordeling van Fire-Red;

• indien Fire-Red de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

8.5 In genoemde gevallen is Fire-Red bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Fire-Red schadevergoeding te vorderen.

8.6 Ontbinding en annulering van de overeenkomst dient schriftelijk te worden overlegd.

 

Artikel 9: Geheimhouding

Gegevens van een opdracht dan wel een opdrachtgever zullen door Fire-Red zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij Fire-Red daartoe rechtens verplicht is.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Fire-Red zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2 Alle door Fire-Red verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Fire-Red worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

10.3 Fire-Red behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11: Reclame

11.1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en/of diensten, de door Fire-Red geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Fire-Red terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag der levering van diensten en/of goederen Fire-Red wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek kunnen worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.

11.2 De opdrachtgever is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.

11.3 Fire-Red dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van Fire-Red juist is, zal Fire-Red de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing.

11.4 Fire-Red is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe dan ook genaamd, verplicht.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het daaromtrent in de Wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fire-Red geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fire-Red niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf worden daaronder begrepen.

12.2 Fire-Red heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fire-Red haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Tijdens de overmacht worden verplichtingen van Fire-Red opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door Fire-Red niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4 Indien Fire-Red bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien Fire-Red aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:

• de aansprakelijkheid van Fire-Red, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering;

• indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Fire-Red beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,00.

• in afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

• de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fire-Red of haar ondergeschikten;

• Fire-Red is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 14: Betaling

14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, op een door Fire-Red aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

14.2 De bestelde producten worden pas geleverd na betaling van 100% van de totaalkosten.

14.3 Wanneer de factuur een te volgen cursus of training betreft, dient de betaling uiterlijk twee werkdagen voor de eerste cursusdag te zijn voldaan.

14.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is, vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de Wettelijke rente hoger is in welk geval de Wettelijke rente geldt. Het Fire-Red vrij aanmaningskosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 

 

 

14.5 In geval van annulering van de overeenkomst, welke annulering in geval van een cursus schriftelijk dient plaats te vinden minimaal 30 dagen voor de cursusdag, is de opdrachtgever een schadeloosstelling van 0% van het door Fire-Red ingevolge de overeenkomst in rekening te brengen bedrag. Vindt de annulering binnen 30 tot 14 dagen plaats dan is, in geval van een cursus en gelet op de door Fire-Red te maken kosten, de opdrachtgever 50% van het door Fire-Red ingevolge de overeenkomst in rekening te brengen bedrag inclusief omzetbelasting verschuldigd, onverminderd het recht van Fire-Red op volledige schadevergoeding indien daartoe grond bestaat. Vindt de annulering binnen 14 dagen plaats, dan wordt 100% van de totaalkosten doorberekend.

14.6 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 2.950,00 15%                     - over het meerdere tot € 14.750,00 8%

- over het meerdere tot € 5.900,00 10%         - over het meerdere tot € 59.000,00 5%         - over het meerdere 3%

14.7 Indien Fire-Red aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Fire-Red en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16. Inhuren derden

Derde partijen die ingehuurd zijn door Fire-Red dienen een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Fire-Red zal de schade ontstaan tijdens diensten en op levering producten en producten aan de contractant(e) verhalen op de ingehuurde partij.

 

Artikel 17. Conformiteit en garantie

Fire-Red staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 18. Reis- en verblijfkosten

Reiskosten visa versa en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld/dienst inbegrepen. Fire-Red is evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien deze schade verband houdt met de cursus die gegeven wordt of het product dat geleverd wordt.

 

Artikel 19: Wijziging en vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.


Terms and conditions

Article 1: Identity of the company

Fire-Red B.V.,

trading under the name / names: Vuurrood Veiligheid (Safety), BHV-Events.

 

Address & Training centre:

Junostraat 6

2516 BR The Hague

 

Telephone: +31 (0)70-2050009

Opening hours: Monday / Friday from 9:00 am to 17:00 pm

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Chamber of Commerce number: 60169672

VAT identification number: NL853.793.104.B01

 

Article 2: Application

2.1 These conditions apply to all offers and agreements between Fire-Red and a customer to which these conditions are applicable, insofar as these conditions are not by both parties expressly and in writing deviated.

2.2 These terms also apply to all agreements with Fire-Red, for which third parties should be involved.

2.3 The establishment of an agreement means that the terms and conditions of Fire-Red are accepted by the customer.

2.4 Should the agreement on behalf of the customer been signed by a third party, then this guarantees that the customer has accepted these terms and conditions.

 

Article 3: Agreement

3.1 An agreement is concluded by accepting an offer of Fire-Red by the customer.

3.2 The formatted deals of Fire-Red are non-committal. They are valid for 30 days, unless otherwise indicated. Fire-Red is only bound to these deals if the customer confirms in writing within 30 days.

3.3 The prices are exclusive of VAT unless otherwise indicated.

3.4 Agreements only address the core of the performance as specified in the deal. No recourse and no rights can be derived from general information that is present by Fire-Red or a third party or to information obtained outside the agreement.

 

Article 4: Implementation of the agreement

4.1 Fire-Red will perform to the best knowledge and ability and according to the requirements of good workmanship, and based on the currently level of knowledge.

4.2 Fire-Red is entitled to implement the agreement to engage third parties.

4.3 All services which are provided by Fire-Red and which are not described to in Article 3 paragraph 4 specifications will be considered as additional work. Additional work will be charged separately.

4.4 The minimum starting rate for Fire-Red services (intake, inventory, and mechanic work) is € 55,- -.

4.5 The customer shall ensure that all data, which Fire-Red indicates is necessary or which the customer can reasonably understand to be necessary for the implementation of the agreement, are provided on time to the user. If the required information is not provided in time to Fire-Red, Fire-Red has the right to suspend the implementation of the agreement and / or charge additional costs according to the usual rates resulting from the delay to the customer.

4.6 Fire-Red is not responsible for damages of any kind, when Fire-Red used incorrect and / or incomplete information by the customer provided, unless the inaccuracy or incompleteness should have been aware.

4.7 If it is agreed that the agreement will be implemented in stages, Fire-Red can suspend the implementation of the next stage, until the customer approved the results of the previous stage in writing.

4.8 For an InCompany course, the customer’s location has to measure up to a number of specific requirements.

- A classroom should be blinded and darkened
- A beamer present
- A wall or screen present where the projector can be focused on to
- A whiteboard or flipchart present with writing materials
- Sufficient tables and chairs,
max 16 students, exception to VCA, 25 students.
- A minimum area of 35m2 for the theory lessons
- To practice: First Aid / LEH - min 10m2 room without tables and chairs
BOC - + / - 15 x 15 meters free space outside, on private land or municipal land (mark out with barrier tape)

The customer must let the people in the area outside know to be aware of an open fire exercise. When in doubt of safety, it must be known by Fire-Red before the course date. Fire-Red can provide permit requirements after consultation and for an additional charge.

 

Exams carried out in an InCompany course, the customer has to provide a suitable examination room. It must meet the following criteria:

- Each participant has its own table and chair
- The faces of the participants are focused towards the same side
- There is adequate lighting
- No annoying sound
- There is an suitable temperature
- There is an area for participants who have completed the exam

 

 

 

 

Article 5: Performance Period

5.1 The agreement is for an indefinite period, unless the parties expressly agree otherwise in writing.

5.2 If within the duration of the agreement a completion of certain work is agreed in a shorter period, this is never a deadline. When exceeding the deadline, the customer must therefore let Fire-Red know in written the default.

 

Article 6: Amendment of Agreement

6.1 Fire-Red reserves the right to and is entitled to change or shift the work to be done so the agreement can still be executed properly.

6.2 If during the execution of the agreement it appears that for a proper execution it is necessary to modify or to supplement the work to be done, parties shall accordingly adjust the agreement forhanded and mutual.

6.3 If the parties agree that the agreement is modified or supplemented, the date of completion of the implementation can be affected. Fire-Red will notify the customer as soon as possible.

6.4 If the modified agreement has financial and / or qualitative consequences, Fire-Red will notify the customer in advance.

 

Article 7. Name change or shift students

7.1 If a course due to personal circumstances can not be followed, it can be moved on time only to the next course or change of course location by a payment of € 35, - administration costs. An request to shift must be submitted in writing two weeks before the course date. An request to shift within two weeks is not possible. After the request to shift the course, there is no refund for cancellation and is charged 100%.

7.2 If the participant is unable to attend the course, a free replacement can be arranged when it is an acceptable substitute for Fire-Red. The substitute has to be notified in writing to Fire-Red two working days before the start of the course. Replacement after the start of the course is not allowed. This provision shall not affect the right of Fire-Red to refuse a participant or to cancel a course.

7.3 An In-company training can not be moved without costs within 3 working days, Fire-Red will charge € 55,- - administration costs plus any costs incurred.

 

Article 8: Termination and cancellation of the agreement

8.1 The agreement will not terminate and there is no refund in case of illness or when unable to come.

8.2 When the agreement in case of a course is confirmed, the agreement can not be canceled for free within 30 to 14 days prior to course date and 50% of the total costs will be calculated. Within 14 days, 100% of the total costs will be calculated.

8.3 When ordered products are cancelled within 7 days for delivery, 0% of the total costs will be calculated.

8.4 The claims of Fire-Red are immediately due in the following cases:

• If after closing the agreement the aware of circumstances leads to fear that the customer fails to meet its obligations;

• If Fire-Red asked the customer to provide assurance for the compliance of the agreement and this fails or is insufficient.

8.5 In these cases, Fire-Red is authorized to suspend further implementation of the agreement or terminate the agreement, without prejudice of Fire-Red to recover damages.

8.6 Termination and cancellation of the agreement must be submitted in writing.

 

Article 9: Confidentiality

Data from an assignment or a customer will not be disclosed to third parties by Fire-Red without the permission of the customer, unless Fire-Red is legally required to do so.

 

Article 10: Intellectual property

10.1 Prejudice to Article 7 of these terms and conditions Fire-Red reserves the rights and competent she deserves under the Copyright Act.

10.2 Documents provided by Fire-Red , such as reports, advice, designs, drawings, software, etc., are intended to be used by the customer and may not without prior permission from Fire-Red to be reproduced, published, or disclosed to others.

10.3 Fire-Red also reserves the right to use the knowledge, obtained by the implementation of the work, for other purposes, as long as no confidential information is notified to third parties.

 

Article 11: Reclamation

11.1 The customer is obliged to inspect the supply of goods and / or services thoroughly for defects immediately after the implementation of the agreement, and in the presence of defects this must be notified immediately to Fire-Red in writing. If the customer does not indicates the defects discovered during a thorough investigation to Fire-Red within 7 days after the date of delivery of services and / or goods, the customer agrees with the state in which the goods and / or services are delivered and loses the right to complain.

11.2 The customer is obliged to specify the exact defects on presentation of relevant evidence.

11.3 Fire-Red should be able to control filed claims. If the complaint is correct in the opinion of Fire-Red, Fire-Red will have the choice to give either a fair compensation or to replace the delivery, if and to the extent possible, free of charge after return of the initially delivered, or in consultation with the customer to ensure an adequate solution.

11.4 Fire-Red is not required to further damage or expense allowance, however named.

 

Article 12: Force Majeure

12.1 Force majeure means in these terms and conditions in addition to its definition in the law or jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, that Fire-Red can not influence but which prevents Fire-Red not being able to fulfill its obligations. Strikes in the company are included.

12.2 Fire-Red also has the right to invoke force majeure, if the circumstance hinders (further) fulfillment, occurs after Fire-Red should have fulfilled its obligation.

12.3 During force majeure obligations of Fire-Red are suspended. If the period, where the fulfillment of the obligations by Fire-Red is not possible, lasts longer than two months both parties are entitled to terminate the agreement without there being an obligation to pay compensation.

12.4 If Fire-Red already partially fulfilled or can partially fulfill its obligations at the time of the force majeure, Fire-Red will invoice this separately and the customer is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement. This does not apply if the work executed or executable part has no independent value.

 

 

 

Article 13: Liability

13.1 If Fire-Red is responsible, the liability is limited as follows:

• the liability of Fire-Red, where it is covered by its liability insurance, is limited to the amount of the payment made by the insurance;

• if the insurer in any case does not pay or if the damage is not covered by the insurance, the liability of Fire-Red is limited to the amount of the invoice, at least that part of the assignment which the liability relates to, with a maximum of € 1.000,00 .

• contrary to what the previous paragraph defined, the liability is limited to the part of the fee indebted over the last six months when the assignment has a duration exceeding six months;

• the limitations of the liability contained in these terms and conditions do not apply if the damage is due to intent or gross negligence of Fire-Red or her subordinates;

• Fire-Red is never liable for consequential damages.

 

Article 14: Payment

14.1 Payment must be made within 14 days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing, in a currency which has to be indicated by Fire-Red on the invoice.

14.2 The products ordered will be delivered only after payment of 100% of the total cost.

14.3 If the invoice concerns courses or training, the payment must be completed no later than two business days before the first course date.

14.4 When the date of payment is expired, the customer is neglecting. The customer owes Fire-Red an interest of 3% per month on the amount due, from the moment of neglecting, unless the statutory interest is higher in which case the statutory interest applies. Fire-Red can charge reminder costs to the customer.

14.5 When the agreement is cancelled, which in case of a course cancellation must be made in writing at least 30 days before the course date, the customer is charged a compensation of 0% of the agreement. Does the cancellation take place within 30 to 14 days, the customer is charged a compensation of 50% of the agreement including sales tax, without prejudice from Fire-Red to full compensation if so cause. If the cancellation takes place within 14 days, then the customer is charged 100% of the total costs including sales tax.

14.6 If the customer is in default or fails to fulfill any of its obligations, all reasonable costs are accounted for the customer. In any case, the customer owes:

- On the first € 2.950,00 15%        - about 8% up to € 14.750,00

- About 10% up to € 5.900,00        - about 5% up to € 59.000,00        - about the rest 3%

14.7 If Fire-Red indicates to have higher costs, which were reasonably necessary, these will also qualify for reimbursement.

 

Article 15: Applicable law

All agreements between Fire-Red and the customer the Dutch law is applicable.

 

Article 16. Hire third parties

Third parties hired by Fire-Red should have its own liability insurance. Fire-Red will recount the damage, which arises during the delivery of services and products and products to the customer, on the hired party.

 

Article 17. Compliance and Warranty

Fire-Red warrants that the products and / or services comply with the agreement, the reasonable requirements of reliability and / or usefulness, and on the date of the conclusion of the agreement existing legal provisions and / or government regulations.

 

Article 18. Travel and accommodation

Travel expenses visa versa and accommodation are not included in the price of the course or service. Fire-Red is not liable for other damages, including business interruption and consequential damage if such damage is related to the course that is given or the product delivered.

 

Article 19: Modification and reference terms and conditions

These terms and conditions have been filed at the Chamber of Commerce The Hague. Applicable is the last registered version or the version valid at the time of the creation of the agreement.